Stoeterij Galloper

Jonge Friese paarden te koop

Hier treft u een overzicht van de jonge paarden.

Veulens van 2017.

– Doerak Galloper ( Uldrik x Tije )

– Dapper Galloper ( Gerben x Onne )

– Evy Galloper ( Markus x Tsjerk )

 

Enters geboren 2016.

– Bingo Galloper M ( Bartele x Tije )

– Amara Galloper M ( Tsjalle x Tsjerk )

– Billie Galloper H ( Gerben x Brandus )

 

 

Twenters geboren 2015.

– Wup Galloper H ( Epke x Felle )

– Wicky Galloper M ( Thorben x Jerke )

– Ytske J.S M  M ( Epke x Lolke )

– Yfke 1e premie M ( Beart x Nanno )